fbpx

REGULAMIN ZAKUPÓW NA STRONIE SKLEP.MADRABABCIA.PL

Wstęp

Niniejszy
regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu sprzedaży książek i
innych artykułów dostępnego pod adresem URL http://www.babciapoleca.pl
Strona internetowa http://www.babciapoleca.pl jest platformą prowadzoną przez
firmę:

MB Beata Borucka
ul. Wróblewskiego 64 d, 05-250 Radzymin
NIP: 5251906605

zarejestrowaną
i widoczną w ewidencji CEIDG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=b676467b-61e3-403d-9029-5004a1a54ea8

Konto
bankowe: 67114020040000360278773953

§ 1 Definicje

 

 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny:
  MB Beata Borucka
 3. Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów prezentowane na etapie realizacji zamówienia.
 4. Dane kontaktowe:
  MB Beata Borucka
  ul. Wróblewskiego 64d, 02-250 Radzymin
  e-mail: sklep@madrababcia.pl
 5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw 
 6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 11. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 13. Kupujący– zarówno Konsument, jak i Klient.
 14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 16. Platforma internetowa ODR– unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr
 17. Płatność– metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę
 18. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
 19. Polityka prywatności– zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem:
 20. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 21. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 22. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem
 23. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 24. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego sklepie.
 25. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 26. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 27. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.babciapoleca.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 28. Sprzedający:
  MB Beata Borucka

  ul. Wróblewskiego 64d, 02-250 Radzymin, NIP 5251906605

zarejestrowana i widoczna w ewidencji CEIDG pod
adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=b676467b-61e3-403d-9029-5004a1a54ea8

Konto bankowe: 67114020040000360278773953

 

 • System
  zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,
  zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie
  danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju
  sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 • Termin realizacji 
  podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 • Umowa 
  umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu
  Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i
  umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia
  1964 roku w przypadku Kupujących.
 • Wada 
  zarówno wada fizyczna , jak i wada prawna.
 • Wada fizyczna 
  niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

  • nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju
   powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z
   okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy
   zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do
   takiego jej przeznaczenia;
  • została Konsumentowi wydana w stanie
   niezupełnym;
  • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i
   uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub
   osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność,
   albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej
   od Sprzedającego;
  • nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent
   lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie
   swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy
   sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego
   przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień
   tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć
   wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy,
   albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 • Wada prawna 
  sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest
  obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub
  rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • Zamówienie
  oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające
  jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy;
  rodzaj płatnościmiejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a
  zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§ 2 Warunki ogólne

 

 1. Umowa zawierana
  jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem
 2. Miejsce wydania rzeczy musi
  znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest
  zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne
  od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone
  są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie
  zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku
  dostaw
  .
 5. Wszelkie terminy liczone są
  zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, 
  czyli termin
  oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem
  terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy
  obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie,
  zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu
  uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

  1. potwierdzenia zamówienia poprzez
   wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o
   prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru
   formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania
   regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  1. dołączenia do zrealizowanego zamówienia,
   wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu
   zakupu
   , informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu,
   wzoru formularza odstąpienia od umowy
 7. Sprzedający informuje
  o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących
  się w sklepie.
 8. Płatności 
  obsługiwane przez spółkę PayU SA. Zapłata za Rzecz jest
  możliwa za za pośrednictwem serwisów PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166
  Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
  Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
  0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości
  opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON
  300523444, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem:
  https://www.payu.pl/regulaminy
 9. W przypadku płatności kartami
  kredytowowymi, w Sklepie dostępne są następujące rodzaje kart:
  Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 10. Sprzedający nie
  pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków
  porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w
  wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego
  rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 11. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu
  systemu poprawność działania sklepu w
  następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub
  nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z
  zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości
  poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ
  na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox,
  Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego
  w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu należy je wszystkie wyłączyć.
 12. Kupujący może
  skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu
  ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien
  podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i
  hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma
  obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem
  osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu,
  poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 13. Sprzedający stosuje
  się do kodeksu dobrych praktyk.
 14. Kupujący zobowiązany
  jest do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych
   przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub
   naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  1. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego
   funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub
   urządzeń,
  1. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub
   umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  1. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych
   Kupujących oraz dla Sprzedającego,
  1. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach
   sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  1. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami
   obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami
   regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§ 3 Zawarcie umowy i realizacja

 

 1. Zamówienia można
  składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien
  wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być
  wielokrotnie powtarzana:

  1. dodanie do koszyka produktu;
  1. wybór rodzaju dostawy;
  1. wybór rodzaju płatności;
  1. wybór miejsca wydania rzeczy;
  1. złożenie w sklepie zamówienia poprzez
   użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Zawarcie umowy Konsumentem następuje
  z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego
  za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego
  przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po
  zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego lub przy
  płatnościach kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, co powinno
  nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie
  był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 5. Zawarcie umowy Klientem następuje
  z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego,
  o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od
  złożenia zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego
  za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego
  przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po
  zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na
  koncie Sprzedającego.
 7. Realizacja zamówienia Klienta może
  być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub
  uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub
  zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za
  pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w
  terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych
  z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych
  na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z
  chwilą realizacji zamówienia.
 9. Zakupiony przedmiot umowy jest
  wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do
  wskazanego przez Kupującego zamówieniu miejsca wydania
  rzeczy 
  , wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w 2
  pkt 6b. 
  Wybrany przez Kupującego dokument sprzedaży zostaje
  wysłany drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (dokonania
  zakupu).

§ 4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Konsumentowi,
  przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do
  odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez
  ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa
  konsumenckiego 
  .
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość
  wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy , a do zachowania
  terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może
  złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa
  konsumenckiego 
  lub w innej formie zgodnej z Prawem
  konsumenckim 
  .
 4. Sprzedający niezwłocznie
  potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy
  zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym
  oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest
  uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma
  obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie
  później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu
  wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła
  rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 8. Konsument nie
  ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
  materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem
  terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie
  przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody
  lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art.
  21 ust. 1. Prawa konsumenckiego .
 9. Konsument ponosi
  odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a
  będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do
  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie,
  nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
  od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie
  dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy,
  a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy
  zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SprzedającegoSprzedający nie
  zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa
  konsumenckiego
  .
 11. Sprzedający dokonuje
  zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
  jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie
  zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego
  z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za
  transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu
  na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta lub Klienta.
 12. Sprzedający może
  wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do
  chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu
  jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsumentowi zgodnie
  z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do
  odstąpienia od umowy:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na
   rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje
   kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  1. w której przedmiotem świadczenia jest
   rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub
   służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  1. w której przedmiotem świadczenia jest
   rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do
   użycia;
  1. w której przedmiotem świadczenia jest
   rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania
   nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
   jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  1. w której przedmiotem świadczenia 
   rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
   nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  1. w której przedmiotem świadczenia 
   nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
   zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane
   na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
   zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
   i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
   umowy;
  1. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z
   wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 5 Rękojmia

 

 1. Sprzedający na
  podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza
  odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i
  prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi
  odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w
  art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada
  fizyczna 
  została stwierdzona przed upływem roku od momentu
  wydania rzeczy 
  , przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia
  niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli
  rzecz sprzedana ma wadę, może: 1. złożyć oświadczenie o żądaniu
  obniżenia ceny; 2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba, że Sprzedający niezwłocznie
  i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz
  wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już
  wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie
  uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady,
  nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. Konsument może
  zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady
  żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać
  usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób
  wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby
  nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego,
  przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej
  od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę
  niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób
  zaspokojenia.
 6. Konsument nie
  może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest
  nieistotna.
 7. Konsument jeżeli
  rzecz sprzedana ma wadę, może również:

  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  1. żądać usunięcia wady.
 8. Sprzedający jest
  obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym
  czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Sprzedający może
  odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie
  do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest
  niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do
  zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została
  zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu
  i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu
  wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów
  przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty
  części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy
  sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest
  upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 11. Konsument,
  który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć
  rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na
  rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby
  nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić
  rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W
  razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest
  upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający,
  za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 10.
 13. Sprzedający obowiązany
  jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany
  rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 14. Sprzedający w
  terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu
  cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na
  wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie
  trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego
  innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony
  kodeksie cywilnym termin czternastu dni.
 15. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za
  uzasadnione oświadczenie lub żądanie
 16. Sprzedający odpowiada
  z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch
  lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a
  jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od
  momentu wydania 
  rzeczy Konsumentowi.
 17. Roszczenie Konsumenta o usunięcie
  wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem
  roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem
  dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi,
  a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od
  momentu wydania 
  rzeczy Konsumentowi.
 18. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub
  producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat
  od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedającyodpowiada
  z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego
  terminu.
 19. W terminach określonych w 5 pkt 15-17 Konsument może
  złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady
  fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany
  rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia
  oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą
  bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 20. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym
  jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień,
  przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu
  do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również
  do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z
  tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia
  odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub
  bezskutecznego zakończenia mediacji.
 21. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady
  prawne 
  rzeczy sprzedanej stosuje się 5 pkt 15-16, z
  tym, że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział
  się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o
  istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym
  orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 22. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył
  oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać
  naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o
  istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie
  ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia
  umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu
  dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a
  nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie
  uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 23. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza
  wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę
  podstępnie zataił.
 24. Sprzedający o
  ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona
  je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§ 6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych
osobowych 

 

 1. Administrator Danych Osobowych odpowiada
  za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady
  zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także
  prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.
 2. Administrator Danych
  Osobowych 
  przetwarza dane osobowe Kupujących na
  podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.
 3. Administrator Danych
  Osobowych 
  zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie
  w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
 4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na
  przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na
  przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
 5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane
  są następujące dane osobowe:

  1. adres pocztowy
   niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;
  1. miejsca wydania rzeczy
   niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  1. e-mail
   niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
  1. numer telefonu
   niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów  dostawy
 6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych
  osobowych 
  związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem
  ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

§ 7 Postanowienia końcowe 

 

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na
  celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób
  interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z
  obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i
  stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani
  Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji
  lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni
  przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu
  dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla
  Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym
  okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany
  przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument
  uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze
  aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem
  stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli
  Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego
  przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem
  polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może
  również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub
  pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy
  internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród
  znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę
  na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
 5. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy
  miejscowo i rzeczowo.

(Wersja 02.01.2023)